fbpx

Контакти

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА  www.mrhome.bg 

I. ПРЕДМЕТ

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате сайта www.mrhome.bg 

Настоящите общи условия представляват договорно споразумение, което е предназначено за регулиране на отношенията между вас (като потребители/клиенти) и “КРАФТЕКСТУДИО” ЕООД и имат за цел да уредят условията, при които собственикът предлага информацията и услугите, предоставени на или чрез www.mrhome.bg.

Уебсайтът www.mrhome.bg  е собственост на “КРАФТЕКСТУДИО” ЕООД.

Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите Общи условия, правила и клаузи в този документ. Ако не сте съгласни с тези условия – моля  не използвайте www.mrhome.bg 

Настоящите Общи условия са в сила от 01.01.2022 г.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за

защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: “КРАФТЕКСТУДИО” ЕООД;
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „СВ. ПИМЕН ЗООГРАФСКИ“ № 16, вх. А, ет. 1, ап. 2;
 3. Данни за кореспонденция: имейл: contact@mrhome.bg, тел.: 0889012323
 4. Собственик: КАЛИН ГЕОРГИЕВ БЛАГОВ;

5.  Надзорни органи:

1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40

е-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ №4А, ет. 3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 1. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието на Република България;
 2. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност ЕИК/БУЛСТАТ:

BG201729750

III. ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„НИЕ“, „СОБСТВЕНИКА“, „ДОСТАВЧИКА“ е “КРАФТЕКСТУДИО” ЕООД;   

„САЙТА“, „СТРАНИЦАТА“, “ПЛАТФОРМАТА“, е уебсайта www.mrhome.bg;

„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта www.mrhome.bg или посещава сайта само за лична употреба, при условие да спазва и да се съобразява с всички авторски права и съответните означения. Потребителят има възможност да заяви проект за изработка на корпусна мебел с входиране на заявка през уебсайта.

„КЛИЕНТ“ е всяко лице което е влязло в договорни отношения със Собственика, във връзка с използването на услугите, предоставяни  на или от www.mrhome.bg;

„ФИРМА ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което Собственикът се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите услуги, както и оферти на Потребители на сайта и на клиентите на Доставчика.

„УСЛУГИ“ са предлаганите от Доставчика възможности, чрез които клиент може да получи индивидуално изработено корпусно изделие. 

„ЗАЯВКА ЗА ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ“ – всеки потребител има право да заяви разработка на индивидуален проект. След изпращане на заявка от страна на потребителя през платформата, Доставчика изготвя предложение и се подписва двустранен договор за изработка на поръчкова мебел. 

„ПОРЪЧКА“ е всяка постъпила в базата данни на Доставчика информация за заявяване реализирането на проект по изпратена оферта, в резултат на което са настъпили договорни отношения между клиента и Доставчика.

„ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ“ – операция или операции, извършени чрез автоматични или неавтоматични средства като например: събиране, записване, организиране, съхраняване, блокиране, изтриване или унищожаване на данни за потребителите на услуги от сайта.

„АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.

„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

„УСТРОЙСТВО“ означава всяко устройство, което има достъп до уебсайта, като компютър, мобилен телефон или цифров таблет.

* „ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено  услугите на лице, извършващо търговска дейност. Всеки потребител или клиент има възможност да заяви получаването на търговски съобщения от Доставчика, във връзка с промоции, нови услуги и важна информаця. Клиентите винаги могат да се откажат от получаването на маркетингови имейли от нас по всяко време като следвате връзките за отказване във всяко маркетингово съобщение, изпратено до вас, или ИЛИ като ни изпратите имейл на contact@mrhome.bg.

IV. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Собственикът на www.mrhome.bg събира и обработва лични данни на потребителите на уебсайта и своите клиенти при стриктно спазване на разпоредбите на Peглaмeнт (EC) 2016/679 нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт и нa Cъвeтa oт 27 aпpил 2016 гoдинa oтнocнo зaщитaтa нa физичecĸитe лицa във вpъзĸa c oбpaбoтвaнeтo нa лични дaнни и oтнocнo cвoбoднoтo движeниe нa тaĸивa дaнни и зa oтмянa нa Диpeĸтивa 95/46/ЕO (GDРR) и Зaĸoнa зa зaщитa нa личнитe дaнни. Дocтaвчиĸът oбpaбoтвa личнитe дaнни нa Πoлзвaтeлитe нa ocнoвaниe чл. 6, aл. 1, б. „б“ oт GDРR – oбpaбoтвaнeтo e нeoбxoдимo зa изпълнeниe нa дoгoвop, пo ĸoйтo cyбeĸтът e cтpaнa или на основание чл. 6, ал. 1, б. „а“ от GDPR – на основание изрично предоставена от Ползвателя съгласие. Дocтaвчиĸът e пyблиĸyвaл инфopмaциятa oтнocнo личнитe дaнни, ĸoитo oбpaбoтвa и цeлитe, зa ĸoитo тe ce oбpaбoтвaт, ĸaĸтo и цялaтa изиcĸyeмa инфopмaция cъглacнo Peглaмeнт (EC) 2016/679 нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт и нa Cъвeтa oт 27 aпpил 2016 гoдинa oтнocнo зaщитaтa нa физичecĸитe лицa във вpъзĸa c oбpaбoтвaнeтo нa лични дaнни и oтнocнo cвoбoднoтo движeниe нa тaĸивa дaнни и зa oтмянa нa Диpeĸтивa 95/46/ЕO (GDРR) в Политиката за поверителност, която е неразделна част от Общите условия.

За повече информация моля запознайте се с Политиката ни за поверителност.

V. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Уеб сайта   www.mrhome.bg   позволява на Потребителите да изберат най-подходящото за тях мебелно обзавеждане или да поръчат изработка по индивидуални изисквания такова. 

Договорът за услуга се сключва между Доставчика и Клиента.

Договорът за услуга между Доставчика и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента по електронната му поща потвърждение, че Услугата може да бъде предоставена. 

Договорът за Услуга, сключен между Клиента и Доставчика, се състои от настоящите Общи условия и всякакви допълнителни писмени споразумения и уговорки между Доставчика и Клиента. Клиентът е длъжен да заяви, че е запознат с настоящите Общи условия и Политиката за поверителност и ги приема. С тези действия се извършва изрично електронно изявление по смисъла на законодателството за електронния документ и електронния подпис, с което се декларира, че Клиентът е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика.

По силата на сключения с Клиента договор за услуга, Доставчикът се задължава да организира предоставянето на услуги на Клиента. 

Клиентите заплащат на Доставчика възнаграждение за предоставените услуги съгласно условията и изпратената индивидуална оферта на Клиента. 

Доставчикът може да откаже обработка на поръчката, когато съществуват

основателни съмнения, че поръчката е неавтентична, в това число, че не

изхожда от Клиента.

VI. ПРЕДСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ

Доставчикът полага сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Доставчикът уточнява, че описанието на услугите има насочващ характер, съответно доставените услуги могат да се различават от описанието. Възможно е част от информацията, публикувана в сайта, да се отнася до услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

Доставчикът си запазва правото да откаже изпълнението на услугата, в случай, че някоя услуга не се предоставя в момента, без да дължи каквито и да е било неустойки на Потребителя.

VII. КОЙ МОЖЕ ДА ЗАЯВИ ПОРЪЧКА В УЕБСАЙТА?

В уеб сайта www.mrhome.bg имат право да участват само физически лица, които са навършили осемнадесет (18) години и които са способни да сключват правно обвързващи договори в приложимото законодателство. 

Само регистрирани потребители, които са изразили изрично съгласие с Общите условия и Политиката за поверителност, представени от Доставчика в www.mrhome.bg, могат да заявят изработка на корпусна мебел.

Доставчикът има право да изтрива заявки за получаване на оферти без предупреждение и по собствена преценка. Заявки, които не са свързани с искане за получаване на оферти срещу заплащане, могат да бъдат изтривани без предупреждение по преценка на Доставчика.

Потребителят няма право да има повече от една регистрация в www.mrhome.bg. Ако Потребителят има повече от една регистрация на сайта, Доставчикът има право да я прекрати и изтрие по всяко време, по своя преценка и без предварително известие. В случаите, когато е необходимо, Доставчикът може да изисква от Потребителите верификация на личността им с цел предотвратяване на злоупотреби.

VIII. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ПОРЪЧКА.

За да заяви изработка на мебел Потребителят е необходимо да е минал през контактната форма в уебсайта www.mrhome.bg или да изпрати официално запитване по имейл или телефон. След това е нужно да се организира среща в офиса на ДОСТАВЧИКА за уточняване условията по поръчката и договора за изпълнение.

Когато Потребителят входира заявка за получаване на оферта, той получава имейл за потвърждение, че заявката е приета. 

След това ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава известие от ДОСТАВЧИКА с покана за лична среща. 

Потребителят има възможността да опише иеята в заявката и да прикачи файлове с чертежи или скици. Задължително е предоставяне на  телефон за обратна връзка и уточняващи въпроси от нашия екип.

Възможно е Потребителят да не получи отговор само на запитване на цена на изпратен от него проект, тъй като ДОСТАВЧИКЪТ изработва само негови проекти и дава цени съответно само на тях.

IX. ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ДИЗАЙН НА ИНДИВИДУАЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ

В случай, че Потребителят не разполага с идея и проект за обзавеждане той може да кандидатства за изготвяне на проект за дизайн, а след него и за получаване на оферта за изработка на обзавеждане.

Изработването на проект за дизайн се заплаща.

Цената за проект се определя по следните параметри:

А) Цена за 1-3 изделия (от една до 3 мебелни изделия като самостоятелни позиции) –  2200 лв. Потребителят има право на 2 корекции по предложения дизайн); Цената за дизайн се приспада след това от цената на самото изделие.

Б) Цена цялостно корпусно обзавеждане = 4200 лв. Цената за дизайн се приспада след това от цената на самото изделие.

X. КАКВО СЛЕДВА СЛЕД ВХОДИРАНЕ НА ПОРЪЧКА?

След като ПОТРЕБИТЕЛЯТ избере изделие/я от каталога на сайта и се предвижи към стъпките за плащане, неговата поръчка се приема за обработка и се задейства отговор от страна на ДОСТАВЧИКА, че поръчката е приета и следва уговорка за лична среща. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да входира и поръчка за индивидуален проект, след което отново получава покана за среща в офиса за уточняване параметрите на проекта. След уточняване параметри, като цена, материали и срокове следва двустранно подписване на договор за изпълнение. 

Договорът за изработка се сключва между Клиента и Доставчика. 

Доставчикът  носи пълната отговорност за качеството на изпълнението на услугите, свързани с организиране изработката, доставката, монтажa и транспортa на изделията по оферта.

Срокът за цялостно изпълнение на договора е 50 (шестедесет) работни дни и започва да тече при едновременното наличие на следните предпоставки:
1. Потвърждаване на избраната поръчка по оферта и сключване на договор.
2. Плащане на авансовата сума от 60% от цената на цялата поръчка от страна на Клиента.

XI. ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ

Всеки потребител на сайта www.mrhome.bg може да направи поръчка за изделието, което го интересува. Всяка изпратена от Доставчика оферта има валидност от 10 дни от датата на изпращането й. Ако офертата не бъде потвърдена в този срок от клиентите, Доставчикът си запазва правото да я променя при последваща комуникация. Офертата се потвърждава със сключване на договор и заплащане на аванс.

XII. АНГАЖИРАНЕ НА ДОСТАВЧИКА

Доставчикът се ангажира към клиенти само след подписан договор и плащане на аванс по договора. Всякакъв друг вид писмени или устни уговорки и обещания нямат обвързващо действие спрямо Доставчика.

XIII. АСИСТЕНТИ

Ако услугата го изисква, Доставчикът ще ползва асистенти, за да изпълни задълженията си по договора с клиентите. Тези асистенти ще спазват всички условия на споразумението между Доставчика и Клиента. Решението за използване на асистенти е по собствена преценка на Доставчика.

XIV. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАДАЧИ ИЗВЪН ДОГОВОРА

Новите идеи и проекти, извън договора, които трябва да се подготвят за по-малко от 24 часа, както и проектите, изискващи работа през уикенда или празничните дни, могат да бъдат предмет на допълнителна такса. Доставчикът си запазва правото да откаже всеки проект или заявка за услуга, извън тези в договора.

XV. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Клиентите са отговорни за предоставянето на точна, достоверна и пълна информация, необходима на Доставчика за изпълнение на договорените услуги или проекти.

Клиентите са длъжни да предоставят на Доставчика цялата необходима информация най-късно до 2 дни след изпращането на запитване от страна на Доставчикът. Доставчикът не носи отговорност за забавяне на предоставяне на услугата, дължащо се на забавяне в комуникацията с Клиентите.

XVI. ПЛАЩАНЕ

Плащането на услугите се осъществява чрез:

– кредитна/дебитна карта;

– банков превод.

Нужно е Потребителят да потвърди, че използваната кредитна / дебитна карта е негова. Всички притежатели на кредитни / дебитни карти подлежат на проверки и упълномощаване от издателя на картата. Собственикът на www.mrhome.bg  си запазва правото да откаже плащания с кредитни карти по своя разумна преценка. Всички банкови такси, във връзка с плащането на продукт, връщането на услуга са за сметка на Потребителя.

Всеки Клиент, който е извършил плащане ще получи фактура от Доставчика.

XVII. ПОРТФОЛИО НА ДОСТАВЧИКА

Доставчикът си запазва правото да публикува всички свои проекти в портфолиото си и да ги споделя с други клиенти с рекламна цел на своите професионални качества.

XVIII. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Гаранционният срок на изделията, предмет на сключения между Доставчика и Клиента договор, е 24 месеца, считано от подписването без възражения на Приемо-предавателния протокол.

Гаранцията обхваща цялостното обзавеждане, произведено от Доставчика.

При повреждане на изделието, поради некачествен материал и труд или поради неправилен монтаж, се извършва безплатен ремонт от Доставчика без допълнително заплащане на вложения труд и заменените части.

Гаранцията на Изпълнителя не се отнася до явни недостатъци и дефекти, за които причината не е по вина на Изпълнителя и са се появили след приемане на изделията вследствие на неправилна експлоатация или на съхранение и поддръжка, както и за нормалното износване на детайли подложени на износване в процеса на нормална експлоатация по време на гаранционните срокове.

XIX. ЦЕНИ

Всички цени на предоставените от Доставчика услуги са в лева.

Доставчикът има правото да променя цените на своите услуги по свое усмотрение и по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. 

Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на подаване и потвърждаване на поръчката. 

При допуснати технически грешки в публикуването на цените на услугите в сайта или при изпращане на потвърждението, Доставчикът, има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Клиента.

Доставчикът си запазва правото да изтегли описанията на всички  услуги от уебсайта и може по свое усмотрение да откаже да обработи поръчка, по каквато и да е причина по всяко време, без да се засягат законовите права на Клиента. Доставчикът няма да носи отговорност пред Клиента/Потребителя или трета страна поради оттегляне, на която и да е услуга от сайта или отказ за обработка, на каквато и да е поръчка.

Промо кодовете за отстъпки за предоставяне на услуга, не важат за

услуги, които вече са намалени.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 • Потребителите нямат право да деактивират или разстройват функционалностите на уебсайта  и да осъществяват злонамерени атаки.
 • Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайта могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на собственика.
 • Всички потребители получават правото да използват услугите на сайта, единствено за лични/нетърговски цели при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.
 • Съдържанието на интернет сайта се определя от собственика на www.mrhome.bg  като също така има право по всяко време да променя съдържанието на сайта си, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики и/или услуги.
 • Достъпът до сайта може да бъде временно спрян или ограничен с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови услуги. Поради естеството на Интернет непрекъснатият достъп не може да бъдат гарантиран.
 • Сайтът www.mrhome.bg право да използва „бисквитки“ (cookies). „Бисквитките“ се използват с цел оптимизация и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на сайта. За повече информация моля запознайте се с Политиката ни относно бисквитките. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на бисквитки и други технологии за целите на директния маркетинг без профилиране.
 • Потребителят няма право да генерира прекалено голям трафик на сайта.
 • Доставчикът има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
 • Потребителят няма право да извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в сайта.
 • Доставчикът има право при предоставяне на услуга на Клиента:

    да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията,   по които са уговорени;

    да иска и да получава от Клиента необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по услугата;

• Доставчикът е длъжен да уведоми незабавно Клиента, ако в хода на   работа установи, че изпълнението на някои от изискванията на Клиента е невъзможно.

•    Доставчикът е длъжен да уведоми незабавно Клиента, ако изпадне в невъзможност да изпълни възложената работа. 

•   Клиентът се задължава да предостави и да осигури свободен достъп до обекта на Доставчика за осъществяване на дейността – предмет на услугата.

•  Клиентът се задължава да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно предприема необходимите действия за решаване на всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа.

•  Клиентът се задължава да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на Доставчика.

XX. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

Общите условия в уебсайта  www.mrhome.bg  обвързват всички Клиенти, влезли в договорни отношения с Доставчика, както и всички Потребителите/Посетители, посещаващи платформата  www.mrhome.bg.

Всяко използване на Платформата  www.mrhome.bg от Потребители, както и възникването на договорни отношения между Клиента и Доставчика, по повод на поръчка и изпълнение на услуга, означава, че Потребителите/Клиентите са се запознали внимателно с Общите Условия за използването ѝ и са се съгласили да ги спазват безусловно.

Потребителите/Клиентите и Доставчикът в платформата  www.mrhome.bg   се съгласяват, че всички изявления помежду им, във връзка със сключването и изпълнението на договора за услуга могат да бъдат извършвани и по електронен път и чрез електронни изявления.

Всички посетители на сайта www.mrhome.bg  се задължават да спазват настоящите Общи условия в частта им относно авторските и другите права на Доставчика, както и да се въздържат от всякакви действия, които биха увредили правата или законните интереси на Доставчика, включително да не публикуват материали, съдържащи вируси или други програми, чиято цел е да разрушат или навредят на платформата или на друга система, както и материали със забранено, непристойно, клеветническо, заплашително или злонамерено съдържание.

XXI. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Сайтът www.mrhome.bg  може да съдържа специални връзки (линкове, хипервръзки) към други уеб сайтове, поддържани от трети страни. Доставчикът не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които сочат електронни препратки от този сайт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.

XXII. АВТОРСКИ ПРАВА

Цялото съдържание на всички статии, страници, аудио/видео материали, лого, графични изображения, надписи, изображения и други ресурси качени на сайта www.mrhome.bg  принадлежат на Собственика или на негови партньори и са защитени по смисъла на българското и международното законодателство в областта на авторското право.

Нерегламентираната им употреба се счита за престъпление и извършителите ще бъдат подведени под наказателна и гражданска отговорност. Тяхното копиране, споделяне, възпроизвеждане, разпространяване, излъчване, предаване, видоизменяне  или използване по друг начин, води до нарушение на авторските права и подлежи на съдебно преследване и нарушителите носят наказателна отговорност.

Потребителите се съгласяват, че Съдържанието и неговите компоненти са достъпни единствено за лично ползване и не се разрешава тяхното копиране, възпроизвеждане, публикуване, разпространяване или  предоставяне по какъвто и да било друг начин. Потребителите нямат право да премахвате известията относно авторски права, търговски марки или други права на интелектуална собственост.

XXIII. ЗАБРАНА ЗА РАМКИРАНЕ НА СТРАНИЦАТА

Потребителят може да използва линкове към началната страница на сайт www.mrhome.bg   при условие, че прави това обосновано и законосъобразно, без да уврежда репутацията на Доставчика или да извлича неследваща се облага и след изрично писмено негово съгласие.

Потребителят няма право да интегрира линкове по начин, който предполага отношения на свързаност, одобрение или подкрепа от страна на Доставчика, когато такива липсват.

Потребителят няма право да създава линкове към страница на сайта в интернет, която не е негова собственост.

Поставянето на страница от сайта в „ рамка“ на друга страница или създаването на линк към раздел на страница от сайта, различен от началната страница, са забранени.

XXIV. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 • Собственикът на сайта не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта.
 • Собственикът на сайта не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки. Собственикът на сайта не дава никаква гаранция за коректността или надеждността на съдържанието на сайта. При никакви обстоятелства собственикът на сайта няма да носи отговорност за загуби или щети, причинени от вашето разчитане на съдържание на уебсайта.
 • Собственикът на сайта  има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
 • Собственикът на сайта не носи отговорност, за каквито и да било претърпени от потребителя вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола му и не могат да бъдат избегнати – като например временно прекъсване на достъпа уебсайта, поради технически причини и други. 
 • Собственикът не носи отговорност за настъпили вреди за Потребителя, във връзка с каквато и да било невъзможност или липса на достъп до този сайт.
 • Собственикът не носи отговорност за достоверността и истинността на link-препратките, публикувани в този сайт.
 • Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила,

  случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни

  причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.

Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени

     вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителя в процеса на използване или неизползване на www.mrhome.bg  и сключване на договори за услуга с Доставчика.

Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на

мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за

услуга, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителят.

XXV. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез разбирателство и взаимни отстъпки. 

XXVI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Потребителят/Клиентът и Доставчикът в платформата www.mrhome.bg се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

Потребителят/Клиентът и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна

кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се

смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии,

интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

XXVII.   СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Обстоятелството, че отделна разпоредба на настоящите Общи условия е или може да бъде обявена за незаконосъобразна, недействителна или неприложима, не води до незаконосъобразност, недействителност и неприложимост на останалите разпоредби на Общите условия.

XXVIII.    ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

Доставчикът си запазва правото да спре или прекрати възможността на Потребител да използва Страницата по всяко време, поради конкретна причина или в отсъствието на такава. Доставчикът може да блокира достъпа му до Страницата и в случай на:

(а) нарушение на настоящите Общи условия, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия;

(б) ако не е в състояние да удостовери или идентифицира предоставената от Потребителя информация или 

(в) счита, че в резултат на действията на Потребителя могат да възникнат финансови загуби или юридическа отговорност за Потребителя, за клиенти на Доставчика или за организацията му.

В случай, че акаунтът ви бъде деактивиран или изтрит, единствената ви възможност е да поискате възстановяване на акаунта си, като се свържете с Доставчика.

XXIX. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на България.

XXX. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

Доставчикът си запазва правото да актуализира и изменя Общите Условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който уебсайта функционира и условията или всякакви промени за законовите изисквания. Документът може да се противопостави на Клиентите и Потребителите от момента, в който е публикуван на Платформата. В случай на такава промяна ние ще публикуваме на Платформата изменената версия на Документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ.